Logo
 پروژه کارشناسی
جهت اطلاع دانشجوان محترم، کیفیت برگزاری و ارزیابی درس پروژه کارشناسی بترتیب زیر انجام می‌گیرد. درس پروژه کارشناسی یک درس استاد محور است، و دانشجو در زمان انتخاب واحد در صورتی که حداقل 100 واحد را گذرانده باشد، با انتخاب استاد راهنما موضوع پروژه را مشخص می‌کند، در نهایت با راهنمایی استاد و اتمام پروژه، ارزشیابی درس با رئوس نمره زیر انجام می‌شود:
 
موضوع نمره توضیحات
ارایه کتبی
(تایپ شده و طلق و شیرازه)
حداکثر تا 10 نمره در صورت تایپ در محیط Tex
حداکثر 7 نمره در صورت تایپ با Word
 
ارایه شفاهی
با درج آگهی حداقل 3 روز قبل ارایه و در حضور دانشجویان
حداکثر 5 نمره  
نوشتن و ارایه کد،  الگوریتم و یا اثبات قضیه حداکثر 3 نمره  
حضور دانشجو در سمینارها، دفاعیه ها و ... در یک سال منتهی به ارایه پروژه حداقل 3 جلسه حداکثر 2 نمره در هر جلسه لیست حضور غیاب باید توسط دانشجو امضا گردد.